Roder HTS Structures

Politika ochrany údajů

Tato politika ochrany údajů uvádí, jakým způsobem společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH používá a chrání informace, které poskytujete společnosti RÖDER HTS HÖCKER GmbH, když budete používat tyto internetové stránky.

Společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH zajišťuje ochranu vašich osobních údajů. Pokud bychom vás požádali o poskytnutí určitých informací, podle kterých je možno provést vaši identifikaci při používání těchto internetových stránek, pak si můžete být jisti, že tyto informace budou používány pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů. Společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH může tuto politiku podle potřeby změnit aktualizací této stránky. Měli byste příležitostně tuto stránku zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste s takovými změnami spokojeni. Tato politika je účinná od 20. srpna 2010.

Jaké informace shromažďujeme:

 1. Jméno a pracovní funkce
 2. Kontaktní informace, včetně e-mailové adresy
 3. Demografické informace, jako jsou poštovní směrovací číslo, preference a zájmy
 4. Další informace relevantní pro zákaznické průzkumy a/nebo nabídky

Co děláme se shromážděnými informacemi:

Požadujeme tyto informace, abychom porozuměli vašim potřebám a abychom vám mohli poskytnout lepší službu, a to zejména z následujících důvodů:

 1. Vedení interních záznamů
 2. Můžeme tyto informace využít pro zlepšení našich výrobků a služeb
 3. Můžeme periodicky zasílat propagační e-mailovou zprávu o nových výrobkách, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, a to za použití vámi poskytnuté e-mailové adresy.
 4. Příležitostně můžeme rovněž použít vaše informace, abychom vás kontaktovali ohledně účelů orientovaných na průzkum trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem, faxem nebo poštou. Můžeme používat dané informace pro zákaznické uzpůsobení internetových stránek podle vašich zájmů.

2) Zabezpečení

Ujišťujeme vás, že vaše informace jsou zabezpečeny. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo sdělování těchto informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídicí postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online způsobem.

3) Jak používáme cookies

Cookie je malý soubor, který vyžaduje umístění povolení na pevný disk vašeho počítače. Jakmile vyslovíte svůj souhlas, dojde k přidání daného souboru a tento cookie pomáhá analyzovat internetový provoz nebo vás informuje, když navštívíte nějaký konkrétní server. Cookies umožňují, aby vám webové aplikace odpovídaly jakožto individuálnímu subjektu. Webová aplikace může uzpůsobit své operace na míru vašim potřebám, prioritám a ignorováním při shromažďování a zapamatování informací ohledně vašich preferencí.

Používáme cookies pro zaznamenání přenosových toků pro určení používaných stránek. To nám umožňuje analyzovat data o práci s internetovými stránkami a vylepšit naše vlastní internetové stránky tak, aby byly na míru šité potřebám našich zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy, a poté jsou daná data ze systému odstraněna.

V celkovém vyjádření nám cookies pomáhají poskytovat našim zákazníkům lepší služby na internetových stránkách tím, že nám umožňují monitorovat, jaké stránky považujete za užitečné a jaké nikoliv. Cookie nám žádným způsobem neposkytuje přístup na váš počítač ani k žádným informacím o vás jiným, než jsou data, u nichž se rozhodnete, že je s námi budete sdílet.

Můžete si zvolit akceptování nebo odmítnutí cookies. Většina internetových prohlížečů automaticky akceptuje cookies, ale můžete obvykle upravit nastavení svého internetového prohlížeče pro odmítnutí cookies, pokud si to budete přát. To vám může zabránit v plném využití internetových stránek.

4) Odkazy na další internetové stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé internetové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy pro opuštění našich stránek, měli byste vzít na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad takovými dalšími internetovými stránkami. Z tohoto důvodu nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoliv informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a takové stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně údajů. Měli byste postupovat obezřetně a seznámit se s prohlášením o ochraně údajů, jež se vztahuje na příslušné internetové stránky.

Kontrola vašich osobních informací:

Můžete se rozhodnout pro omezení shromažďování nebo používání vašich osobních informací následujícími způsoby:

 1. Vždy, když budete požádáni o vyplnění formuláře na internetových stránkách, vyhledejte rámeček, který můžete zaškrtnout pro oznámení, že nechcete, aby dané informace byly kýmkoliv používány pro účely přímého marketingu.
 2. Jestliže jste již dříve vyslovili souhlas s tím, abychom používali vaše osobní informace pro účely přímého marketingu, můžete tento názor kdykoliv změnit tím, že nám napíšete nebo odešlete e-mailovou zprávu na adresu verkauf@roeder-hts.de.
 3. Nebudeme provádět, distribuovat ani pronajímat vaše osobní informace třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení nebo od nás nebude požadováno zákonem, abychom tak činili. Můžeme používat vaše osobní informace, abychom vám zasílali propagační informace o třetích stranách, o nichž se domníváme, že je můžete považovat za zajímavé, pokud nám sdělíte, že si to přejete.

Pokud se domníváte, že nějaké informace o vás, které jsou v našem držení, jsou nesprávné či neúplné, napište nám to nebo nám to sdělte e-mailem co nejdříve na výše uvedenou adresu. Neprodleně opravíme jakékoliv informace, které shledáme za nesprávné.

5) Podmínky používání internetových stránek

Vítejte na našich internetových stránkách. Pokud si budete tyto stránky prohlížet a používat, znamená to, že souhlasíte s následujícími podmínkami použití a budete zavázáni dodržovat tyto podmínky, které spolu s naší politikou na ochranu údajů řídí vztah společnosti RÖDER HTS HÖCKER GmbH s vámi v souvislosti s těmito internetovými stránkami.

Termín „RÖDER HTS HÖCKER GmbH“ nebo „my“ a jeho gramatické formy se vztahuje na vlastníka internetových stránek, jehož sídlo se nachází na adrese Hinter der Schlagmühle 1, Kefenrod, Německo, D-63699. Termín „vy“ a jeho gramatické formy se vztahuje na uživatele nebo prohlížitele našich internetových stránek.

Použití těchto internetových stránek podléhá následujícím podmínkám použití:

1.1 Obsah stránek na tomto serveru slouží pouze pro vaše obecné informace a použití. Podléhá změnám bez předchozího oznámení. Ani my, ani žádné třetí strany neposkytují žádnou záruku či garanci ohledně přesnosti, včasnosti, provedení, úplnosti nebo vhodnosti informací a materiálů nacházejících se nebo nabízených na těchto internetových stránkách pro nějaký konkrétní účel. Potvrzujete, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a my výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoliv takové nepřesnosti či chyby v co nejúplnějším rozsahu povolené zákonem.

1.2 Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na těchto internetových stránkách je zcela na vaše vlastní riziko, za které nebudeme ručit. Bude vaší vlastní odpovědností, abyste zajistili, že jakékoliv výrobky, služby nebo informace, jež jsou k dispozici přes tyto internetové stránky, budou splňovat vaše specifické požadavky.

1.3 Tyto internetové stránky obsahují materiál, který je vlastněn námi nebo je nám licencován. Tento materiál obsahuje zejména návrh, grafickou úpravu, strukturu, vzhled a grafiku. Reprodukce prováděná jinak než v souladu s oznámením o autorských právech, které tvoří součást těchto podmínek, je zakázána.

1.4 Všechny ochranné známky reprodukované na těchto internetových stránkách, které nejsou majetkem provozovatele nebo nejsou licencovány provozovateli, jsou na internetových stránkách specifikovány.

1.5 Neoprávněné používání těchto internetových stránek může vést ke vzniku nároku na náhradu škod a/nebo může být trestným činem.

1.6 Podle potřeby mohou tyto internetové stránky obsahovat též odkazy na jiné internetové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro váš komfort za účelem poskytnutí dalších informací. Tyto odkazy však neznamenají, že bychom příslušné stránky autorizovali. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek, na které jsou provedeny odkazy.

1.7 Bez předchozího písemného svolení společnosti RÖDER HTS HÖCKER GmbH nesmíte vytvářet odkaz na tyto internetové stránky z jiných stránek nebo z nějakého dokumentu.

1.8 Vaše použití těchto internetových stránek a jakékoliv spory vznikající z takového použití internetových stránek se budou řídit zákony Německa.

6) Odmítnutí odpovědnosti za internetové stránky

Informace obsažené na těchto internetových stránkách jsou určeny pouze pro obecné informační účely. Tyto informace jsou poskytnuty společností RÖDER HTS HÖCKER GmbH a přestože se snažíme udržet tyto informace v aktuální a správné podobě, neprovádíme žádná prohlášení nebo záruky jakékoliv druhu, explicitní či implicitní ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na dané internetové stránky nebo informace, výrobky, služby nebo související grafiku obsaženou na internetových stránkách pro jakékoliv účely. Jakékoliv spoléhání se na takové informace je tudíž výlučně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nebudeme ručit za žádné ztráty či škody, včetně zejména nepřímých nebo následných ztrát či škod, ani za žádné ztráty či škody jakéhokoliv druhu vznikající ze ztráty dat nebo ušlého zisku v důsledku používání těchto internetových stránek nebo v souvislosti s takovým používáním.

Používáním těchto stránek můžete přistupovat na jiné internetové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Začlenění jakýchkoliv odkazů neznamená nutně doporučení nebo schvalování názorů na takových stránkách vyjádřených.

Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby tyto internetové stránky byly aktuální a aby se s nimi hladce pracovalo. Nicméně společnost RÖDER HTS HÖCKER GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za případnou dočasnou nedostupnost stránek kvůli technických problémům, jež jsou za hranicí naší kontroly, a nebude za takovou nedostupnost nést odpovědnost.

Scroll Up